Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn

04/2020 | 1627

Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn. Đọc bài này là các bạn sẽ rõ nhiều vấn đề mà lâu nay cứ ghi vào sổ sách là dựa vào hóa đơn GTGT. Không có hóa đơn là không ghi sổ được

NHIỀU BẠN ĐANG LÀM NHẰM VỀ THỜI ĐIỂM GHI VÀO SỔ SÁCH KẾ TOÁN. TRẮC NGHIỆM THỜI ĐIỂM GHI SỔ MỘT VÀI TÌNH HUỐNG SAU CHO CẢ BÊN BÁN VÀ BÊN MUA. Nhớ nếu ghi sổ thì bên bán hạch toán sao và bên mua hạch toán sao tại thời điểm ghi sổ

1. Ngày 1/1/2019 Cty A bán hàng cho Cty B nhưng chưa xuất hóa đơn đã có biên bản bàn giao giữa 2 bên và Cty B chưa thanh toán. Ngày 5/2/2019 Cty A mới xuất hóa đơn cho Cty B. Trị giá bán chưa VAT là 10 triệu và VAT là 10%. Mặt hàng Cty B mua là laptop mua về để phục vụ việc SXKD, mua cho phòng kế toán

Trả lời:

 • Bên bán:

Ngày 1/1/2019 chưa xuất hóa đơn vẫn ghi nhận doanh thu

Nợ 131: 11

Có 511: 10

Có 33311:1

Và Cty vẫn kê khai thuế GTGT tháng 1/2019

Ngày 5/2/2019 Cty A xuất hóa đơn thì Cty A chịu phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất hóa đơn không đúng thời điểm (Xem TT số 10 vấn đề phạt). Ko có ghi nhận sổ sách chỗ này và cũng không kê khai thuế tháng 2/2019 (Xuất hóa đơn là để hợp thức hóa của tháng 1/2019 mà thôi)

 • Bên mua (Cty B)

Ngày 1/1/2019, bên mua ghi

Nợ 242: 10

Nợ 1388: 1

Có 331:11

Ngày 5/2/2019. Cty B nhận hóa đơn và ghi

Nợ 1331: 1

Có 1388: 1

Cuối tháng 2/2019 phân bổ chi phí

Nợ 6423

Có 242

2. Ngày 5/1/2019 Cty A vừa ký hợp đồng bán hàng cho Cty B. Trong hợp đồng quy định thời gian giao hàng là ngày 10/1/2019. Và ngày 10/12019 Cty A đã xuất hóa đơn cho Cty B và chưa thu tiền. Hóa đơn GTGT 10%

Trả lời

 • Ngày 5/1/2019:Cả bên bán và bên mua không ghi nhận nghiệp vụ nào cả

 • Ngày  10/1/2019: Cả bên bán và bên mua ghi nhận nghiệp vụ khi có bộ chứng từ của bên bán xuất cho bên mua

+Bên Cty A ghi 2 nghiệp vụ

NV 1: doanh thu

Nợ 131

Có 511

Có 33311

NV2: Giá vốn

Nợ 632

Có 155,1561

+Bên Cty B ghi

Nợ 1561;1521;211;242

Nợ 133 (1;2)

Có 331

3. Ngày 5/1/2019 Cty A ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà (Cty B) . 1 tháng là 20 triệu/ tháng. Trả tiền vào ngày 5 của tháng sau. Biết chủ nhà là Cty B và xuất hóa đơn là hóa đơn không có thuế GTGT

Trả lời:

 • Ngày 5/1/2019, vừa ký hợp đồng

+Bên bán (Cty B): Chưa ghi gì hết

+Bên mua: Cty A cũng chưa ghi gì hết

 • Cuối tháng 31/1/2019

+Bên bán (Cty B): Sẽ ghi nhận sổ sách khoản phải thu cho thuê nhà của Cty A: Nợ 131 có 511: 20

+Bên mua: Sẽ ghi nhận chi phí và 1 khoản phải trả cho nhà cung cấp là chủ nhà 20 triệu: Nợ 642;641 Có 331: 20

 • Sang ngày 5/2/2019

+Bên bán ghi

Nợ 1111,1121: 20

Có 131: 20

+Bên mua Cty A ghi

Nợ 331: 20

Có 1111,1121: 20

4. Ngày 15/1/2019 Cty A vừa ký hợp đồng mua hàng với Cty B trị giá là 15.000.000 và VAt là 10% (1.500.000) . Sang ngày 17/1/2019 Cty B giao hàng cho Cty A và Cty A thanh toán 50% giá trị đã có có Vat bằng Tiền mặt, Phần còn lại nợ chưa thanh toán

Trả lời:

 • Ngày 15/1/2019: Bên bán và bên mua chưa ghi nhận

 • Sang ngày 17/1/2019

+Bên bán: Ghi

Nợ 111: 8.250.000

Nợ 131: 8.250.000

Có 511: 15.000.000

Có 33311: 1.500.000

+Bên mua: Ghi

Nợ 152,1561: 15.000.000

Nợ 1331: 1.500.000

Có 331: .8250.000

Có 1111: 8.250.000

Hoặc có thể ghi 

Nợ 152,1561: 15.000.000

Nợ 1331:1.500.000

Có 331: 16.500.000

Và đồng thời ghi nơ 331 Có 1111: 8.250.000

5. Tiền lương tháng 1/2019 Cty A đã thanh toán cho nhân viên là 50% (50 triệu bằng tiền mặt). Và 50% còn lại chưa thanh toán qua tháng 2/2019 thanh toán bằng TM

Trả lời:

 • Cuối tháng 1/2019 Cty A ghi nhận khoản tiền lương phải trả

Nợ  6421;6411;622;6271

Có 3341: 100

Đồng thời ghi

Nợ 3341: 50

Có 1111: 50

 • Sang tháng 2/2019, trả phần lương còn lại tháng 1/2019, Cty A ghi

Nợ 3341: 50

Có 1111: 50

6. Ngày 5/2/2019 Cty A đã bán mặt hàng X cho Cty B và đã xuất hóa đơn cho Cty B. Biết rằng mặt hàng X Cty A mua của Cty C vào ngày 4/2/2019 nhưng Cty C chưa xuất hóa đơn cho Cty A tại ngày 4/2/2019 (Tại ngày 4/2/2019 chỉ có biên bàn ban giao hàng giữa Cty A và Cty C)

Sang ngày 5/3/2019 Cty C mới xuất hóa đơn cho Cty A mặt hàng X vì Cty A đã trả tiền cho Cty C. Biết rằng Cty C xuất hóa đơn mặt hàng X cho Cty A là hóa đơn GTGT và thuế suất là 10%)

Trả lời:

 • Cty A

+Ngày 4/2/2019 Cty A phải ghi nhận nhập kho dựa trên biên bản giao hàng

Nợ 1561

Nợ 1388

Có 331

+Ngày 5/2/2019. Cty A ghi nhận 2 nghiệp vụ về bán hàng cho Cty B

NV 1: doanh thu

Nợ 131

Có 511

Có 33311

Nv 2: Giá vốn

Nợ 632

Có 1561

+Ngày 5/3/2019, Cty C xuất hóa đơn mặt hàng X cho Cty A thì ghi (Vì Cty A đã trả tiền cho Cty C)

Nợ 1331

Có 1388

Đồng thời ghi việc trả tiền

Nợ 331

Có 111,1121

 • Cty B:

+Ngày 4/2/2019, Cty B ghi nhận mặt hàng X

Nợ 1561,211,242…152

Nợ 133 (1;2)

Có 111,112,331

 • Cty C,

+Ngày 4/2/2019 Cty C phải ghi

Nợ 131

Có 5111

Có 33311

Và ghi nhận giá vốn

Nợ 632

Có 155,1561

+Ngày 5/3/2019 Cty C xuất hóa đơn cho Cty A về bán hàng cho Cty A , vì ngày 5/3/2019 Cty A mới trả tiền. Lúc này Cty C xuất hóa đơn và không ghi nhận  gì cả. Vì lúc ngày 4/2/2019 đã ghi nhận rồi. Và Cty C sẽ bị phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Hóa đơn xuất ngày 5/3/2019 là ko kê khai thuế tại tháng 3/2019 mà dùng để kê khai thuế tháng 2/2019

Nợ 111,1121

Có 131

7. Cty tạm ứng cho Mr A là 10.000.000 mua hàng hóa vào ngày 1/1/2019 bằng TM.

Ngày 5/1/2019 Mr A hoàn ứng mua hàng hóa A
- A có hóa đơn GTGT 10*700.000 chưa Vat và VAT là 10% (700.000)
- A ko có hóa đơn GTGT mà có hóa đơn lẻ: 1.*700.000
Và phần tiền còn lại đã thu hồi lại là 10.000.000-8.400.000=1.600.000

Trả lời:

 • Ngày 1/1/2019 Cty A ghi

Nợ 141: 10 triệu

Có 1111: 10 triệu

 • Ngày 5/1/2019

Nợ 1561: 7.700.000

Nơ 1331: 700.000

Có 141: 8.400.000

Đồng thời lập phiếu thu thu lại tiền 1.600.000 còn dư

Nợ 1111: 1.600.000

Có 141: 1.600.000

8.Tháng 12/ 2019 Cty A có 1 vụ kiện. Là khách hàng B đã kiện Cty A giao hàng ko đúng thời hạn làm Cty B mất khách hàng và vụ kiện này là Cty A chắc chắn 100% là Cty A sẽ thua (Vì trong hợp đồng đã quy định rõ điều này nếu giao hạn ko đúng hạn làm ảnh hưởng bên mua thì Cty A có trách nhiệm bồi thường). Trị giá vụ kiện bồi thường là 1 tỷ đồng. sang tháng 2/2020 Cty A đã bồi thường 1 tỷ cho khách hàng B bằng tiền gửi ngân hàng VCB

Trả lời:

 • Cty A ghi

Cuối tháng 12/2019 Cty phải trích trước 1 khoản chi phí vụ kiện vì chắc chắc xảy ra năm 2020

Nợ 6428: 1 tỷ

Có 352 (dự phòng phải trả): 1 tỷ

Sang tháng 2/2020 khi trả tiền cho khách hàng B, Cty A ghi

Nợ 352 Có1121: 1 tỷ

 • Khách hàng B (Cty B) ghi

+Tại tháng 12/2029 Cty B không ghi

+Tại tháng 2/2020 Cty B ghi

Nợ 1121: 1tỷ

Có 711:1 tỷ

9. Cty A có cho Cty B vay tiền là 1 tỷ đồng trong 1 năm. Với lãi suất là 1%.tháng. Hợp đồng quy định tiền lãi được thanh toán vào ngày 5 của tháng sau, Nhưng tiền lãi vay phải tính vào cuối mỗi tháng

Trả lời:

 • Cty A ghi

+Cuối mỗi tháng Cty A ghi. (Cty A phải xuất hóa đơn cho Cty B và dòng thuế không ghi gạch chéo)

Nợ 1388: 1 tỷ*1%

Có 515: 1 tỷ*1%

Và ngày 5 tháng sau Cty A ghi

Nợ 111,1121: 1 tỷ*1%

Có 1388: 1 tỷ*1%

 • Cty B ghi

Cuối mỗi tháng Cty B ghi

Nợ 635: 1 tỷ*1%

Có 3388: 1 tỷ*1%

Và ngày 5 tháng sau Cty B ghi

Nợ 3388: 1 tỷ*1%

Có 111,1121: 1 tỷ*1%

10. Tiền thưởng năm 2019 được trả vào tháng 1/2020 của Cty A bằng tiền mặt là 100 triệu

Trả lời:

 • Ngày 31/12/2019, Cty A ghi nợ chi phí tiền thưởng: Nợ 6421;6411;6271;622 Có 3341: 100

 • Sang thang 1/2020 Cty A khi đã trả tiền thưởng: Nợ 3341 Có 1111: 100

11. Ngày 28/12/2019 Cty A có mua hàng Cty B và đã có hóa đơn trị giá là 20 triệu chưa

trả tiền và VAT là 10%. Sang ngày 5/1/2020 thì hàng về đến Cty A. Cty mua hàng của Cty B về bán lại

Trả lời:

 • Cty A

Ngày 28/12/2019 Cty A ghi

Nợ 151: 20

Nợ 1331: 2

Có 331: 22

Ngày 5/1/2020, Cty A ghi

Nợ 1561: 20

Có 151: 20

 • Cty B Ghi

Ngày 28/12/2019,Cty B ghi

Nợ 131:22

Có 511: 20

Có 33311: 2

Đồng thời ghi nhận giá vốn

Nợ 632: Số lượng *Đơn giá xuất kho

Có 155,1561: Số lượng*Đơn giá xuất kho

12. Cty A nhận được thông báo chia cổ tức từ Cty B vào ngày 5/1/2019 là 30 triệu. Sang ngày 5/3/2019 Cty A nhận được cổ tức từ tiền gửi ngân hàng Vietcombank

Trả lời:

Cty A ghi

 • Ngày 5/1/2019 Cty A ghi nhận cổ tức phải thu Cty B

Nợ 1388: 30

Có 515: 30

 • Ngày 5/3/2019 Cty A nhận tiền cổ tức và ghi

Nợ 1121: 30

Có 1388: 30

Cty B ghi

 • Ngày 5/1/2019 Cty B ghi nơ 4212 Có 3388: 30

 • Ngày 5/3/3019 Cty B ghi nợ 3388 Có 1121: 20

13. Ngày 5/1/2019; 6/1/2019;7/1/2019 mỗi ngày Cty A nhận được hàng từ Cty B là mặt hàng ABC (Cty A mua mặt hàng ABC về bán lại)

Nhưng đến cuối tháng 1/2019 Cty B mới xuất hóa đơn GTGT cho các ngày 5/1/2019;6/1/2019;7/1/2019

Trả lời:

 • Ngày 5/1;6/1;7/1/2019

+Bên bán: Ngày 5/1;6/1;7/1/2019  đều ghi nhận nghiệp vụ doanh thu và giá vốn theo từng ngày

Nợ 131

Có 511

(Hoặc có thể thêm Có 33311 tại thời điểm này cũng được, Vì do cuối tháng xuất hóa đơn nên tôi không ghi có 33311 tại đây mà để cuối tháng ghi)

Nợ 632

Có 155,1561

+Bên mua: Ngày 5/1;6/1;7/1/2019 đều ghi nhận nghiệp vụ mua hàng Nợ 1561  Có 331

(Hoặc có thể thêm Nợ 1388  (thuế GTGT chưa được khấu trừ ) tại thời điểm này cũng được, Vì do cuối tháng nhận hóa đơn nên tôi không ghi Nợ 1388 tại đây mà để cuối tháng ghi)

 • Cuối tháng 1/2019

+Bên bán: xuất hóa đơn và bên bán ghi  tất cả  phần thuế GTGT của ngày 5/1;6/1;7/2019

Nợ 131

Có 33311

+Bên mua: nhận hóa đơn và thì ghi phần thuế GTGT được khấu trừ

Nợ 1331

Có 331

Tham khảo sách kế toán dành cho người chưa biết tại đây: www.sachketoan.org

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423