Lưu ý khoản mục tăng giảm hàng tồn kho khi lập lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp

12/2021 | 239

Lưu ý khoản mục tăng giảm hàng tồn kho khi lập lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp. Giúp bạn biết làm được lưu chuyển tiền tệ đúng về khoản mục hàng tồn kho theo pp gián tiếp

✔✔✔TĂNG GIẢM KHOẢN HÀNG TỒN KHO KHI LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP LÀ CÁC BẠN LẤY

+CUỐI NĂM TRỪ ĐẦU NĂM CỦA HÀNG TỒN KHO CỦA MÀ SỐ 141 TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐỂ ĐIỀN VÀO CHỈ TIÊU MS 10 TRÊN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

+CHỨ KO PHẢI LẤY CUỐI NĂM TRỪ ĐẦU NĂM CỦA MÃ SỐ 140 TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NHỚ NHÉ)

VÌ PHẬN DỰ PHÒNG HÀNG TỒN KHO MÃ SỐ 149 TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÁC BẠN ĐÃ ĐIỀU CHỈNH TẠI MÃ SỐ 03 TRÊN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP RỒI

(XEM VÍ DỤ BÊN DƯỚI SẼ RÕ)

Ví dụ mua hàng chưa trả tiền 20 triệu

Nợ 1561: 20 triệu

Có 331: 20 triệu

Cuối năm lập dự phòng hàng tồn kho

Nợ 632: 5 triệu

Có 229: 5 triệu

GIẢI.

1. Cân đối kế toán như sau

TÀI SẢN: 15 triệu

Hàng tồn kho (MS 141): 20 triệu

Dự phòng (Ms 149): (5) triệu

Hàng tồn kho (MS 140=141+149): 15 triệu

NGUỒN VỐN : 15 TRIỆU.

-Nợ phải trả ngắn hạn (Ms 311): 20 triệu

-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Ms 421): (5 triệu)

2. Kết quả kinh doanh như sau

Doanh thu: 0

Giá vốn: (5 )triệu

Lợi nhuận trước thuế : (5) triệu

3. Lưu chuyển tiền tệ theo pp gián tiếp như sau (XEM HÌNH MÀ TÔI LÀM TRÊN HTKK)

SÁCH HƯỚNG DẪN LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP XEM TẠI ĐÂY

1 VIDEO QUAY SẴN VỀ LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP 

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP XEM TẠI ĐÂY

XEM TẠI ĐÂY

 

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423