Cách đọc số liệu 3 báo cáo tài chính từ đơn giản đến phức tạp

12/2021 | 283

Đọc bài này sẽ giúp bạn biết cách đọc số liệu từ bảng cân đối kế toán đến kết quả kinh doanh cũng như lưu chuyển tiền tệ. Xem đi các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Học đơn giản trước từ đó sẽ biết cách đọc số liệu phức tạp

➤➤➤BẠN CÓ BIẾT SỐ LIỆU NÓ CHẠY NHƯ THẾ NÀO GIỮA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN; KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ KHÔNG?

✔✔✔Khi bạn biết số liệu nó chạy thì bạn sẽ biết ĐỌC VÀ HIỂUBÁO CÁO TÀI CHÍNH. Xem ví dụ bên dưới sẽ rõ về CHẠY SỐ LIỆU GIỮA 3 BÁO CÁO.

Ví dụ tháng 1/2020 Cty ABC có các nghiệp vụ sau

-Ngày 1/1/2020 góp vốn bằng Tiền mặt 50 triệu

Nợ 1111: 50 Triệu

Có 4111: 50 triệu

=> Vậy trên Cân đối kế toán là

Tài sản: 50 triệu

Nguồn vốn: 50 triệu

Tổng tài sản bằng Tổng nguồn vốn bằng 50 triệu

=> Vậy trên kết quả kinh doanh thì ko có doanh thu và chi phí

=> Vậy trên lưu chuyển tiền tệ thì có dòng tiền vào của hoạt động tài chính là vốn góp 50 triệu. Vậy tiền cuối kỳ trên Lưu chuyển tiền tệ mã số 70 sẽ bằng với mã số 110 trên cân đối kế toán và bằng 50 triệu

-Ngày 2/1/2020, các bạn lấy tiền mua hàng hóa 1 triệu (bỏ qua VAT) và trả tiền điện 2.000.000

Nợ 1561: 1 triệu

Có 1111: 1 triệu

Nợ 6427: 2 triệu

Có 1111: 2 triệu

=> Vậy bảng cân đối kế toán như sau:

Tiền: 50 triệu-1-2=47 triệu

Hàng tồn kho: 1 triệu (1 triệu chạy từ tiền mặt sang hàng tồn kho)

Tổng tài sản: 48 triệu (Giảm là do chi phí tiền điện 2 triệu)

Nguồn vốn:

Vốp góp: 50 triệu

Lợi nhuận sau thuế âm: 2 triệu

Tổng nguồn vốn : 48 triệu

=> Vậy số liệu nó chạy như sau:

Tài sản chuyển từ tiền sang hàng tồn kho là 1 triệu. còn tài sản giảm 2 triệu do với 1/1/2020 là vì Cty đã chi tiền trả tiền điện là chi phí nên sẽ bị mất đi 2 triệu tài sản=> Làm cho tài sản giảm đi 2 triệu. Và 2 triệu này chính là từ kết quả kinh doanh chuyển qua

=> Vậy số liệu kết qua kinh doanh như sau:

Doanh thu bằng 0

Chi phi bằng 2 triệu

Lợi nhuận sau thuế là lỗ 2 triệu=> Đây chính là phần làm cho tài sản giảm xuống 2 triệu (Vậy lỗ làm cho lợi nhuận sau thuế giảm và LÃI làm cho lợi nhuận sau thuế tăng)

=> Vậy lưu chuyển tiền tệ thì dòng tiền nó chạy như thế nào

Lợi nhuận trước thuế là : (-2 triệu)

Tăng giảm hàng tồn kho (-1 triệu)

=> Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 3 triệu (3 triệu)

=> Tiền đầu kỳ là 50 triệu

=> Tiền cuối kỳ là 47 triệu (50-3). Bằng với Tiền trên bảng cân đối kế toán

-Ngày 3/1/2020. Cty bán 1 triệu hàng tồn kho với giá là 5 triệu đã thu tiền mặt

Nợ 111: 5 triệu

Có 511: 5 triệu

Nợ 632: 1 triệu

Có 1561: 1 triệu

=> Vậy Bảng cân đối kế toán như sau:

Tiền: 47+5=52 triệu

Hàng tồn kho bằng ko

TỔNG TÀI SẢN: 52 triệu

Nguồn vốn:

Vốn góp : 50 triệu

Lợi nhuận sau thuế chưa PP: 2 (Là do kết quả kinh doanh lời 2 triệu chuyển qua)

TỔNG NGUỒN VỐN: 52 triệu

=> VẬY BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NHƯ SAU:

Doanh thu: 5 triệu

Giá vốn: 1 triệu

Chi phi điện: 2 triệu

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 5-1-2=2 TRIỆU=> Lãi 2 triệu này làm cho tài sản tăng lên 2 triệu và đã chuyển sang tiền mặt

(Bỏ qua thuế TNDN phải nộp)

=>VẬY LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THÌ DÒNG TIỀN NÓ CHẠY NHƯ THẾ NÀO

Lợi nhuận trước thuế: 2 triệu (dương)

Lưu chuyển tiền thuần của hoạt động SXKD bằng DƯƠNG 2

Góp vốn: 50 triệu bằng tiền mặt

Lưu chuyển tiền thuần hoạt động tài chính: 50 triệu

=> Tiền đầu kỳ bằng ko

=> Tiền cuối kỳ bằng 50+2=52 bằng với Tiền trên bảng cân đối kế toán là 52.

➤SÁCH ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC TẾ 1 CTY XEM TẠI ĐÂY

➤KHÓA HỌC ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẰNG VIDEO XEM TẠI ĐÂY

CẢM NHẬN NGƯỜI MUA SÁCH VÀ CẢM NHẬN KHÓA HỌC ONLINE QUA VIDEO QUAY SẴN

VIDEO KHÓA HỌC VIDEO QUAY SẴN ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BCTC THỰC TẾ 1 CTY

VIDEO KHÓA HỌC QUAY SẴN LẬP BCTC VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TNCN

 

 

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org
Website tự học kế toán online miễn phí: www.tuhocketoan.net

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0914540423
Gọi ngay : 0914540423